flickrlinkedin

Raporty i polityki

Strategia Pomocnych Gestów

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Polityka dot. praw człowieka

Ostatnia aktualizacja: 12/05/2016

 

Jako globalna firma handlowa, kupujemy, transportujemy, sprzedajemy produkty usługi przez naszą sieć sklepów, wchodząc w interakcje z milionami klientów każdego dnia.  Obowiązkiem biznesu jest poszanowanie praw pracowników, klientów, społeczności oraz wszystkich osób, z którymi pracujemy w łańcuchu dostaw – tak, aby to, co robimy, stwarzało dla nich nowe możliwości.

We wszystkich naszych działaniach chcemy przestrzegać praw człowieka  i w pełni popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka i konfencje Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Aby podkreślić poparcie dla wysokich standardów i transparentności w naszym biznesie, dołączyliśmy do UN Global Compact,  inicjatywy dla firm wprowadzających strategie i działania zgodne z uniwersalnymi zasadami praw człowieka, pracy, środowiska  oraz prawa antykorupcyjnego. Inicjatywa oparta jest na 10 zasadach, regularnie będziemy raportować postępy ich wypełniania.

Poniżej przedstawiony jest zarys naszego podejścia do respektowania, popierania i przestrzegania praw człowieka względem pracowników, osób z którymi pracujemy w łańcuchu dostaw, jak również naszych klientów i społeczności.

 

Pracownicy

Podejmujemy decyzje które są dobre dla naszych koleżanek i kolegów,  tylko wtedy gdy postępujemy zgodnie z  naszą wartością – ‘traktujemy innych tak jak sami chcieliby być traktowani’. Nasza polityka praw człowieka jest w zgodzie z lokalną kultura i prawami pracy. Przykładowo:

  • Promujemy i cenimy różnorodność, jaką nasze koleżanki i koledzy wnoszą do naszej organizacji. Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są wyłącznie na podstawie kwalifikacji, umiejętności potrzebnych do wykonywanej pracy  oraz osiągnąć i podejścia do wykonywanych obowiązków.
  • Troszczymy się o zdrowie i dobre samopoczucie naszych zespołów poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa w miejscu pracy i upewnienie się, że nie pracują ponad swoje siły. Zapewniamy szkolenie na temat zdrowia i bezpieczeństwa oraz sprzęt i odzież ochronną wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.
  • Koleżanki i koledzy  maja możliwość wypowiadania się dzięki naszym sprawiedliwym i godnym zaufania metodom rozwiązywania różnego rodzaju kwestii i problemów.  Relacje budowane są na zasadach współpracy i ustalania wspólnych priorytetów dla firmy oraz związków zawodowych i forów pracowniczych.
  • Zapewniamy koleżankom i kolegom  dostęp do szkoleń, które poszerzają ich kwalifikacje o umiejętności potrzebne do  wykonywania obowiązków i  otwierają drogę do budowania dalszej kariery w firmie.
  • Zapewniamy, iż nasz plan wynagrodzeń jest konkurencyjny, nieskomplikowany, długofalowy i uczciwy.

 

Łańcuch dostaw

Poprzez budowanie silnych relacji z  zaufanymi dostawcami gwarantujemy dostarczanie do naszych sklepów produktów wysokiej jakości, które są wytwarzane w odpowiedzialny społecznie sposób w bezpiecznych warunkach. Jako  jeden z założycieli inicjatywy ETI (Ethical Trading Initiative), od dawna jesteśmy świadomi prawdopodobieństwa występowania nadużyć w zakresie prawa pracy i praw człowieka, jakie mogą występować w łańcuchu dostaw. Jesteśmy również świadomi możliwości jakie mamy przy kreowaniu miejsc pracy, które pozwalają  pracownikom zapewniać godne życie rodzinom i rozwijać umiejętności.  Wiemy, że naszym obowiązkiem jako biznesu jest  poszanowanie i troska o poprawę ochrony praw człowieka w łańcuchu dostaw.

Dokumentem do  którego się odnosimy jest Kodeks Podstawowy ETI, który podkreśla prawo do zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, zakazuje przymusu pracy, pracy nieletnich i handlu ludźmi. Przestrzeganie tego kodeksu jest jednym z warunków dla dostawców, którzy chcą współpracować z Tesco. Razem z zaufanymi dostawcami będziemy stale pracować nad identyfikowaniem obszarów, w których mogą pojawić się nadużycia w zakresie praw człowieka. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu naszych dostawców, NGO, związków zawodowych i innych grup.

Po zidentyfikowaniu kwestii związanych z ewentualnym łamaniem praw człowieka, będziemy starać się dotrzeć  do przyczyn, które spowodowały powstanie tych nadużyć. Razem z dostawcami i  innymi interesariuszami będziemy pracować nad ich wyeliminowaniem.

Wiemy też, że wiele poważnych nadużyć  ma miejsce w różnych krajach na świecie –  zdarzają się one jednak na niższych szczeblach łańcucha dostaw,  są często ukrywane i niełatwe do zidentyfikowania –  jednym z takich problemów jest przymus pracy.  Walka z tego rodzaju nadużyciami wymaga wspólnego wysiłku licznych organizacji, firm i społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki  naszemu członkostwu w  organizacji Consumer Goods Forum (CGF)  pracujemy nad eliminowaniem zjawiska przymusowej pracy w łańcuchu dostaw, co więcej przejęliśmy kluczową rolę w CGF w zmaganiu się z tym procederem.

 

Zarządzanie i monitoring

Nasze organy kierownicze analizują finansowe i niefinansowe ryzyka dla naszego biznesu – w szczególności Group Compliance Commitee i Social Responsibility Committee skupiają się  na zagrożeniach związanych z naszą Polityką Praw Człowieka. Kluczowe elementy Polityki Praw Człowieka są włączone w nasz Kodeks Postępowania Grupy Tesco, który  z kolei jest analizowany corocznie przez przedstawicieli kadry zarządzającej. 

Wprowadzona przez nas Bezpieczna Linia Tesco to bezpłatny, profesjonalny, poufny i bezpieczny serwis, który pozwala naszym koleżankom i kolegom oraz dostawcom i ich pracownikom na informowanie o obawach jakie mają  telefonicznie bądź drogą mailową.  Zgłaszane kwestie są archiwizowane, analizowane oraz -  jeśli jest to konieczne - podejmowana są odpowiednie działania.