flickrlinkedin

Raporty i polityki

Strategia Pomocnych Gestów

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Polityka antykorupcyjna

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2014

 

Tło

Deklarujemy przestrzeganie najwyższych standardów etycznych w naszej działalności biznesowej.

Gdziekolwiek działamy, zawsze stosujemy się do przepisów prawa. Łapówkarstwo i korupcja są niezgodne w prawem i każda osoba łamiące te przepisy może  być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Każdy przypadek defraudacji, łapówkarstwa czy korupcji jest przez Tesco traktowany bardzo poważnie. Wymagamy tego samego podejścia od naszych partnerów handlowych.

Przestrzegamy postanowień UK Bribery Act 2010 które weszły w życie w lipcu 2011 r. oraz procedur UN Global Compact Principle 10.

Tesco zostało nazwane wiodącą siecią handlową przez Transparency International, The Global Coalition Against Corruption w ranking “Transparency in Corporate Reporting 2012”. Rankingi te przygotowano na podstawie analiz dotyczących:

  • Raportowania w zakresie programów antykorupcyjnych,
  • Transparentności organizacyjnej,
  • Raportowania w poszczególnych krajach.

 

Wdrożenie

Prezes firmy oraz szefowie działów prawnych w każdym z krajów są odpowiedzialni za zapewnienie iż przestrzegamy wszelkich przepisów lokalnego prawa, polityk firmy oraz standardów raportowania do wewnętrznych organów Tesco Group Executive Committee i Group Compliance Committee.

Wszyscy prezesi w Grupie Tesco oraz członkowie zespołów zarządzających zostali przeszkoleni w zakresie identyfikacji potencjalnych ryzyk dotyczących korupcji. Są oni odpowiedzialni za odpowiednie zestawienia obszarów potencjalnych ryzyk, które są okresowo weryfikowane przez wewnętrzne organy Group Internal Audit, Group Compliance Committee oraz Group Executive Committee.

Po zidentyfikowaniu obszaru ryzyka, jest ono oceniane pod kątem prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia. Gdy dany obszar zostanie oceniony jako obszar wysokiego ryzyka, podejmowane są dalsze działania, np. przeprowadza się proces due dilligence.

Wszyscy nasi pracownicy muszą przestrzegać Kodeksu Postępowania. Zawiera on szczegóły dotyczące indywidualnych odpowiedzialności i obowiązków związanych z tematyką korupcji i łapownictwa.

Warunkiem koniecznym przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy jest zgodność z naszą polityką antykorupcyjną.

 

Zwiększanie świadomości wewnątrz biznesu

Prezes Grupy Tesco poinformował wszystkich lokalnych prezesów, ci zaś podzielili się z członkami swoich zespołów szczegółami dotyczącymi naszych Wartości i naszego braku tolerancji dla jakiejkolwiek formy korupcji i łapówkarstwa. Polityki w tym zakresie dostępne są na wewnętrznych stronach intranetowych.

Wsparciem dla szkoleń z zakresu polityki antykorupcyjnej są rozwiązania e-learningowe. Odpowiednie narzędzia dostępne są we wszystkich lokalnych językach, zaś corocznie przeprowadzane jest szkolenie odświeżające.

 

Raportowanie i dochodzenie

Wszyscy pracownicy Tesco odpowiedzialni są za zapobieganie, identyfikowanie i raportowanie swoich obaw i wątpliwości związanych z korupcją. Wszelkie kwestie w tym zakresie mogą być zgłaszane przez Bezpieczną Linię Tesco.

Każde podejrzenie złamania procedur antykorupcyjnych jest zgłaszane do dyrektors ds. bezpieczeństwa i zapobiegania stratom.

Dyrektor ds. bezpieczeństwa i zapobiegania stratom składa coroczny raport dotyczący polityk antykorupcyjnych do Audit Committee i Compliance Committee. Raporty te zawierają szczegóły obecnych praktyk z zakresu monitorowania i zarządzania zgłoszeniami pracowników oraz szczegóły dotyczące przypadków niezgodności z politykami oraz szczegółów związanych z dalszym rozwijaniem polityk.

Szczegóły dotyczące obszarów odpowiedzialności Audit Committee i Compliance Committee zawarte są w Raporcie Rocznym Grupy Tesco.

Dodatkowe informacje znaleźć można w kodeksie postępowania Grupy Tesco.