flickrlinkedin

Raporty i polityki

Strategia Pomocnych Gestów

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Handel etyczny

Założenia

Wierzymy w to, iż firma, która chce działać długofalowo, musi przestrzegać zasad zrównoważonego łańcucha dostaw, którego podstawą jest przestrzeganie odpowiednich warunków pracy dla wszystkich osób, które są zaangażowane w produkcję i transport produktów do naszych sklepów.  Jesteśmy jednym z założycieli Kodeksu Postępowania Etycznego Ethical Trading Initative, aktywnie działając w tym obszarze od 1998 roku. Zachęcamy naszych dostawców do stosowania się do zasad kodeksu ETI i stale poszukujemy nowych możliwości współpracy, które pomagają poprawiać warunki pracy osobom zatrudnionym w tych gałęziach przemysłu, które współpracują z branżą handlową.

 

Nasze podejście

Przestrzeganie zasad handlu etycznego jest w pełni zintegrowane z codziennymi aktywnościami operacyjnymi Tesco i jest częścią naszej szerszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze podejście do tej kwestii opiera się na czterech filarach:

  1. Wartości – zapewnienie, iż pracujemy z dostawcami, którzy podzielają nasze wartości
  2. Monitoring – przedstawianie prawdziwego obrazu warunków pracy w naszym łańcuchu dostaw
  3. Doskonalenie – wspieranie dostawców w stałym rozwoju
  4. Transparentność – bycie szczerym i otwartym, pracując z innymi

Program ten dotyczy wszystkich produktów, jakie pozyskujemy dla marki własnej oraz usług i dóbr nie do odsprzedaży.

 

Kodeks ETI Base Code

Jesteśmy jednym z założycieli Kodeksu Postępowania Etycznego Ethical Trading Initative i oczekujemy, iż wszyscy nasi dostawcy przestrzegają zasad kodeksu ETI Base Code i gwarantują wynikające z niego prawa pracownicze. Więcej informacji znaleźć można na www.ethicaltrade.org.

 

Wartości

Ustalanie, komunikowanie i wdrażanie wysokich standardów jest podstawą naszych działań z obszaru handlu etycznego. Będziemy pracować tylko z tymi dostawcami, którzy podzielają nasze wartości i potrafią wykazać się swoim zaangażowaniem w ETI Base Code.

Nasze Wartości skupiają się na dwóch podstawowych obszarach: jak zapewnić, iż przestrzegamy oczekiwań naszych klientów oraz jak pracujemy z naszymi dostawcami. Nasza podstawowa wartość „traktujemy innych tak, jak chcieliby być traktowani” jest także podstawą naszych oczekiwań dotyczących warunków pracy.

Wspierając nasze zaangażowanie w kwestię handlu etycznego:

  • Pracownicy Tesco zaangażowani w proces pozyskiwania produktów są  odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie.
  • Wszyscy dostawcy otrzymują praktyczne, jasne wymagania z zakresu handlu etycznego.

 

Monitoring

Drugim elementem naszego zaangażowania w kwestię handlu etycznego jest monitoring. Pomaga nam identyfikować te kwestie, na których my i nasi dostawcy powinniśmy się skupiać w największym stopniu.

a) ocena poziomu ryzyka

Wszystkie zakłady, z których produkty dostarczane są bezpośrednio przez Tesco są oceniane pod kątem handlu etycznego przed rozpoczęciem dostaw do Tesco.

b) audyty i raportowanie

Audyty z obszaru handle etycznego w zakładach obciążonych potencjalnie wysokim ryzykiem są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit).

Audyty przeprowadzane są z częściowym uprzedzeniem (informujemy o 4-tygodniowym oknie przeprowadzenia potencjalnego audytu) przez niezależnych specjalistów.

Podczas posumowującego spotkania, dyskutowane są wszelkie niezgodności, a następnie przygotowywany jest raport CAPR (Corrective Action Plan Report). Jeśli zidentyfikowane zostaną niezgodności o dużej wadze, Tesco jest bezpośrednio informowane. Każda próba utrudnienia przeprowadzania audyty jest zgłaszana do Tesco.

Po zakończeniu audytu dostawcy są zobowiązani do wprowadzenia działań naprawczych zidentyfikowanych w trakcie audytu, w określonych ramach czasowych, odpowiadając na niezgodności z ETI Base Code oraz z lokalnym prawem.

c) odpowiedź na oskarżenia

Oprócz sprawozdań niezależnych audytorów i wizyt własnego personelu, naruszenia kodeksu ETI Base Code - lub powiązane problemy - mogą być również zgłaszane do nas przez samych dostawców, pracowników, organizacje pozarządowe i związki zawodowe. Natychmiast badamy takie zgłoszenia, gwarantując anonimowość.

Zapewniamy dedykowaną, poufną infolinię Protector line dla pracowników, dostawców, pracowników dostawców i innych grup zainteresowanych kwestią handlu etycznego.

 

Doskonalenie

Trzeci z czterech filarów naszego programu handlu etycznego koncentruje się na udoskonalaniu. Nasza praca w ramach tego filaru ma największe znaczenie, jako że sam proces monitorowania nie prowadzi do długofalowej poprawy, służąc jedynie sygnalizowaniu problemów, które wymagają dalszej uwagi.  

 

Transparentność

Ostatnim filarem naszego programu etycznego handlu jest transparentność. Jest to kwestia niezbędna dla zagwarantowania zaufania klientów i interesariuszy do naszej pracy, a także w celu umożliwienia skutecznej współpracy z innymi firmami handlowymi, dostawcami i społeczeństwem. Kupujemy produkty z ponad 70 krajów i chcemy być partnerem z wyboru w każdym z nich. Inwestujemy w wiedzę i umiejętności dla tworzenia przejrzystości i by móc reagować na zmiany na rynkach.