flickrlinkedin

Produkty - marnowanie żywności

Strategia Pomocnych Gestów

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Dane dotyczące marnowania żywności w Polsce

W Tesco wierzymy, że żywność nie powinna być marnowana. Jesteśmy dumni z tego, iż jesteśmy pierwszą siecią handlową w Europie Środkowej która publikuje dane dotyczące marnowania żywności.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną i wierzymy, iż jako jeden z największych na świecie dystrybutorów żywności mamy ważną rolę do odegrania w globalnej walce z marnowaniem żywności, wspierając osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), aby do 2030 r. zmniejszyć skalę globalnych odpadów żywnościowych na osobę o połowę.

Najważniejsze dane i fakty za rok 2017/18 dla regionu Europy Środkowej:

 • Całkowita suma marnowanej żywności w czterech krajach Europy Środkowej zmniejszyła się z 54 102 ton w roku 2016/17 do 38 054 ton w roku 2017/18, co oznacza znaczną redukcję o 30% w ostatnim roku
 • W sumie w regionie przekazaliśmy 10 639 ton produktów spożywczych ponad 1100 Bankom Żywności i lokalnym organizacjom charytatywnym z naszych sklepów i centrów dystrybucji, co stanowi ponad 100% wzrost w ciągu ostatniego roku
 • Z przekazanej żywności można było przygotować ponad 25 milionów posiłków dla potrzebujących
 • Ponad 600 (spośród 961) sklepów w Europie Środkowej oferuje nadwyżki produktów spożywczych partnerom, Bankom Żywności i lokalnym organizacjom charytatywnym
 • Do 2020 r. wszystkie nasze sklepy w Europie Środkowej będą oferować nadwyżki żywności potrzebującym

Ponosimy wspólną odpowiedzialność za walkę z marnotrawieniem żywności w całym łańcuchu dostawy. Współpracując z naszymi dostawcami, wprowadziliśmy linię Perfectly Imperfect, w której do tej pory sprzedaliśmy ponad 6000 ton warzyw i owoców o nieregularnych kształtach czy nieperfekcyjnym wyglądzie, pomagając w zmniejszaniu strat żywności bezpośrednio u jej producentów. W roku 2017 po raz pierwszy prowadziliśmy sprzedaż nadwyżek żywności naszego dostawcy - w wyniku czego dostarczyliśmy 4600 główek sałat lodowych „Perfectly Imperfect” sprzedawanych w 15 hipermarketach w Polsce 50% taniej. Zaproponowaliśmy naszym klientom świetną ofertę, jednocześnie pomagając ograniczyć marnowanie żywności w gospodarstwach rolnych.

Wcześniej uruchomiliśmy infolinię „Supplier Helpline” dla dostawców w Europie Środkowej, dzięki czemu nasi partnerzy mogą nas powiadomić m.in. o sytuacjach związanych z potencjalnym marnowaniem żywności w ich łańcuchu dostaw i współpracować z nami w celu rozwiązania tego problemu.

Wiemy, że nie możemy samodzielnie walczyć z marnowaniem żywności, dlatego współpracujemy na tym polu z Bankami Żywności, organizacjami charytatywnymi, samorządami i naszymi dostawcami.

Straty żywności w podziale na kategorie (Europa Środkowa)

Transparentność oraz możliwość mierzenia skali marnowania produktów spożywczych jest podstawą identyfikowania obszarów, w których dochodzi do strat żywności i odnajdywania ich przyczyn. Pozwala to jasno zrozumieć, gdzie, dlaczego i jak wiele żywności się marnuje.

Łączna waga strat żywności w Europie Środkowej to tylko 1,2% całości sprzedaży żywności (dane za rok finansowy 2017/18). Jest to znacząca poprawa w stosunku do ubiegłorocznego wyniku o wartości 1.6%*. Oto główne powody tej poprawy:

1. Zmniejszyliśmy całkowitą nadwyżkę żywności w Europie Środkowej o 15% (w porównaniu z ubiegłym rokiem) w wyniku udoskonalonego procesu prognozowania i zamawiania oraz postępowaniu zgodnie z rutynami w zakresie towarowania i utylizacji odpadów żywnościowych w naszych sklepach. Spowodowało to również zmniejszenie całkowitej ilości zmarnowanej żywności w Europie Środkowej o 30%.

2. Priorytetowo potraktowaliśmy wprowadzenie naszego schematu redystrybucji nadwyżek żywności w Europie Środkowej. Doprowadziło to do tego, że nadwyżka żywności, którą byliśmy w stanie przekazać, zwiększyła się o 100% (produkty dla Banków Żywności oraz pasze dla zwierząt), jako że podwoiliśmy liczbę sklepów, które przekazują nadwyżki żywności, angażując w ten proces w sumie ponad 600 z nich.

3. Poprawiliśmy proces przekazywania żywności. Doprowadziło to do znacznego zmniejszenia ilości odpadów w Europie Środkowej i jest świadectwem ciągłej ciężkiej pracy naszych koleżanek i kolegów, Banków Żywności i partnerów naszych dostawców, którzy pracują z nami nad zwalczaniem marnotrawienia żywności „od uprawy do potrawy”.

W sumie w sezonie 2017/18 sprzedaliśmy klientom 3 227 655 ton żywności w naszych sklepach w Europie Środkowej. To wygenerowało:

• 51 579 ton nadwyżek żywności (niesprzedanej klientom)
• 24 318 ton z ww. nadwyżek nadaje się do spożycia przez ludzi
• 13 149 ton tej kwoty zostało przekazane lub przeznaczone na paszę dla zwierząt
• redukcję o ponad 46% w stosunku do ubiegłego roku w zestawieniu z 11 169 tonami żywności wyrzuconej, a nadającej się do spożycia przez ludzi.

Nadwyżki żywności - dane za rok 2017/18, Polska

W roku finansowym 2017/18 Tesco Polska sprzedało 1 097 610 ton żywności, z czego  12 377 ton nie zostało sprzedanych konsumentom (nadwyżki żywności). Wskaźnik ten zawiera żywność, która nie jest bezpieczna do spożycia przez ludzi, żywność nadającą się do spożycia i przekazaną oraz produkty przeznaczone na karmę dla zwierząt, a także odpady żywnościowe, które podlegają utylizacji. W porównaniu do poprzedniego roku, ilość zmarnowanej żywności (nadwyżka minus darowizny i pasza dla zwierząt) w Polsce zmniejszyła się o 33%, z 15 229 ton do 10 129 ton. W tym samym czasie Tesco Polska przekazało o 39% więcej nadwyżek żywności do organizacji charytatywnych w porównaniu do poprzedniego roku.  Z 4 448 ton niesprzedanych nadwyżek żywności nadających  się do spożycia przez ludzi 2 245 ton zostało przekazanych do Banków Żywności, Caritas Polska oraz lokalnych organizacji charytatywnych, co oznacza, że w Polsce przekazano 50% nadwyżek nadającej się do spożycia żywności.

Straty żywności w Polsce w podziale na kategorie:

Chociaż osiągnęliśmy znaczny postęp w walce z marnotrawieniem żywności w naszych własnych operacjach w Europie Środkowej, wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Ciężko pracujemy, aby zrealizować nasze zobowiązania, a naszą ambicją jest, aby pewnego dnia żadna żywność nadająca się do spożycia nie zmarnowała się w Tesco. Nie mamy czasu na marnowanie.

W jaki sposób obliczamy skalę strat żywności? Dowiedz się więcej.

Niezależne potwierdzenie danych o odpadach spożywczych zostałi dostarczona przez KPMG LLP przy użyciu standardów ISAE 3000. KPMG wydało opinię w odniesieniu do danych podkreślonych w niniejszym raporcie za pomocą **, a pełna opinia o wiarygodności jest dostępna na stronie: www.tescoplc.com/foodwastefigures.

Metodologia

W jaki sposób obliczamy ilość marnowanej żywności

Zakres i definicje

Opisana poniżej metodologia została zastosowana, by obliczyć łączną liczbę ton żywności zmarnowanej w naszych operacjach w Europie Środkowej w całym roku finansowym 2017/18. Uzyskana w ten sposób informacja jest zgodna ze standardami kalkulacji marnowanej żywności (Food Loss and Waste Accounting Standard - FLW Standard).

Ramy czasowe

Opublikowana ilość reprezentuje żywność zmarnowaną w pełnym roku finansowym 2016/17. W tym roku to 52 tygodnie, od 26 lutego 2017 do 24 lutego 2018 włącznie.

Lokalizacja i format sklepów

Zakres obliczeń obejmuje żywność zmarnowaną w naszych magazynach i sklepach w Europie Środkowej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja). Żywność marnowana w restauracjach i stołówkach pracowniczych nie jest uwzględniana, podobnie jak ta pochodząca z operacji Tesco wyżej w łańcuchu dostaw, np. zmarnowana podczas transportu lub uprawy.

Kalkulacja obejmuje tylko nasze operacje, a więc wyłączona jest z niej żywność marnowana u dostawców lub na ladach, prowadzonych przez zewnętrznych partnerów.

Definicja marnowania żywności

Typy produktów: Zakres kalkulacji obejmuje zmarnowaną żywność, w tym jej niejadalne części.

Pochodzenie: Definicja marnowanej żywności oparta jest na definicji EU Fusions*: “Marnowana żywność to każda żywność, w tym jej niejadalne części, usunięta z łańcucha dostaw, w celu odzyskania lub wyrzucenia (w tym kompostowania, uprawy zaorane/nie zebrane, podlegające beztlenowemu rozkładowi, produkcji energii, współtworzenia, spopielania, odprowadzone do kanalizacji, na wysypisko lub zrzucone do morza)” [tłum. własne]

Dlatego żywność przekazywana organizacjom charytatywnym lub przeznaczona na paszę dla zwierząt nie jest traktowana jako marnowana.

Nie wlicza się opakowań.

Kategorie żywności

Wszystkie kategorie żywności, sprzedawanej w Tesco wchodzą w skład obliczeń**.

Podczas obliczeń wszystkie produkty inne niż spożywcze są usuwane z danych dot. marnowania. Wykluczone z obliczeń są poniższe grupy produktów:

 • Wszystkie produkty z kategorii nieżywnościowych, na przykład kosmetyki, produkty dla zwierząt, czy elektronika
 • Kwiaty i rośliny
 • Niektóre indywidualne produkty z innych kategorii, które w oczywisty sposób nie nadają się do spożycia, np. książki, szklane naczynia.

Źródła danych

Kalkulując ilość żywności marnowanej co roku, bierzemy pod uwagę poniższe dane z naszych sklepów i magazynów.

Straty sklepowe: Dane te zawierają liczbę jednostek zmarnowanych i łączną wartość tych jednostek z podziałem na tym strat:

 • DAM – uszkodzenia: produkty uszkodzone w sklepie, na sali sprzedaży i w magazynie
 • OOC – „out of code”: produkty, w przypadku których przekroczono termin „należy spożyć do” lub „najlepiej spożyć do” i których nie można sprzedać
 • straty „write off”: produkty nienadające się do sprzedaży, np. w przypadku wycofania produkty przez dostawcę
 • „exceptional events”: straty powstałe w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia, przykładowo uszkodzenia lodówki, zalania pomieszczenia, itd.
 • „clear as you go”: straty wynikające z przeceny i likwidacji asortymentu
 • zwroty - produkty zwrócone przez klientów, które nie mogą być sprzedane ponownie.

Straty magazynowe: Dane te zawierają liczbę jednostek zmarnowanych w magazynach centralnych i łączną wartość tych jednostek. Straty te uwzględniają dane ujemne i dodatnie. Dane ujemne to straty, dane dodatnie to żywność odzyskana z większych opakowań, np. pojedyncze kartony ze zniszczonej palety. 

Dane produktowe: Dane te zawierają wagę oraz wagę z opakowaniem na jednostkę. W razie pojawienia się duplikatów, ustalana jest najwyższa średnia ważona.

Dane dotyczące przekazywanej żywności: Dane te zawierają liczbę jednostek przekazanych i łączną wartość z podziałem na:

 • Darowizny dla banków żywności: żywność nadająca się do spożycia przez ludzi
 • Inne darowizny, przykładowo dla zoo bądź jako pokarm dla zwierząt

Metodologia

Poniższe informacja wyjaśniają jako obliczamy wagę żywności za rok finansowy 2017/18:

 • Bierzemy pod uwagę całość żywności niesprzedanej. Nie uwzględnia się produktów nieżywnościowych.
 • Liczba jednostek jest konwertowana na wagę – poprzez pomnożenie jednostek i ich wagi.
 • Obliczenie przeprowadzamy „z dołu do góry” – od poszczególnych produktów (np. jabłka Gala), przez kategorię (owoce i warzywa), aż po całość operacji w Europie.
 • Waga produktów jest sumowana dla całości naszych oddziałów w Europie.
 • Kalkulacja ta ma zastosowanie dla 96% produktów (wagowo).
 • Pozostałe 4% produktów (ekwiwalent 5% całości jednostek) to produkty, których zdefiniowana waga jednostkowa nie jest dostępna (np. bagietka na ladzie piekarniczej), bądź jest niepoprawna.
 • Aby najlepiej ocenić wagę tych produktów:
  • Sprawdza się każdy produkt w kategorii, identyfikując te, których wagi nie można ocenić, bądź znacznie odbiega ona od średniej.
  • Produkty ocenia się na tle kategorii lub podkategorii celem oceny wagi, na podstawie wiedzy eksperckiej.
 • Aby zminimalizować ryzyka związane z taką estymacją, kategorie o największej wadze strat są traktowane priorytetowo i sprawdzane dokładniej.
 • Dodatkowo, w każdej kategorii, produkty o największej liczbie jednostek generujących straty są analizowane indywidualnie dla oceny ich wpływu na łączną wagę strat.
 • Ta sama metodologia ma zastosowanie przy ocenie wagi żywności sprzedanej i przekazanej.

* Zakłada się, iż 1l płynów odpowiada 1kg.

Spójność danych

Skala marnowania żywności w Europie Środkowej to 1,2%. Liczba ta oznacza proporcję żywności zmarnowanej do sprzedanej. Waga żywności sprzedanej jest również obliczana wg metodologii opisanej powyżej.

Raportowanie i cele

Naszą ambicją jest, aby żywność nadająca się do spożycia nie była marnowana w Tesco. Wykres zamieszczony powyżej ilustruje nasz progres w tym obszarze. Pokazuje on proporcje przeznaczenia w żywności niesprzedanej za rok 2017/18.

Straty: całość strat żywności wynikających z uszkodzenia bądź odpisu (patrz: defincja „write off” powyżej). W większości przypadków są to produkty, których nie można przekazać, więc nie uwzględniamy ich w naszych celach. Przykładowo, mogą to być produkty z uszkodzonym opakowaniem bądź wycofane jako niebezpieczne.

Żywność nienadająca się do przekazania: produkty nienadające się do konsumpcji, niemożliwe do przekazania ze względu na wymagania prawne bądź kwestie związane z bezpieczeństwem. Uwzględnia się tu także produkty, w przypadku których nie przestrzegano zasad łańcucha chłodniczego (np. zbyt długie przechowywanie poza chłodnią).

Żywność przekazana: Całość żywności nadającej się do spożycia, która została przekazana organizacjom charytatywnym.

Pokarm dla zwierząt: : Całość żywności nadającej się do spożycia dla zwierząt, która została przekazana jako karma.

Żywność wyrzucona: Produkty, które są bezpieczne do konsumpcji, ale nie zostały przekazane. Liczbą tą mierzymy nasz postęp w stosunku do założonych celów.

Żywność, która nie nadaje się do spożycia nie jest uwzględniona na wspomnianym wyżej wykresie. Dotyczy to strat wynikających z uszkodzenia produktów, czy też produktów niemożliwych do przekazania ze względów prawnych czy dotyczących bezpieczeństwa produktów.

 

---

* - więcej informacji: https://www.eu-fusions.org/

** - United Nations Central Production Classifications 2.1, rodziały 21 – 24

Komentarz KPMG LLC

Niezależna weryfikacja dotycząca danych zmarnowanych produkctach spożywczych została dostarczona przez KPMG LLP przy użyciu standardów ISAE 3000. KPMG wydało opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu do danych podkreślonych w niniejszym raporcie za pomocą ◊ i **, a pełna opinia o wiarygodności jest dostępna na stronie: www.tescoplc.com/foodwastefigures.